جدیدترین مطالب مجله

توابع پایه اکسل - تابع TAN

توابع پایه اکسل - تابع TAN

تابع TAN تانژانت زاویه داده شده را بر حسب رادیان بر می‌گرداند. برای ارائه زاویه به TAN بر حسب درجه ، زاویه را در PI()/180 ضرب کنید یا از تابع RADIANS برای تبدیل به رادیان استفاده کنید. 

بیشتر بخوانید
توابع پایه اکسل - تابع SIN

توابع پایه اکسل - تابع SIN

تابع SIN سینوس زاویه را بر حسب رادیان بر می‌گرداند. برای ارائه زاویه به SIN بر حسب درجه ، زاویه را در PI()/180 ضرب کنید یا از تابع RADIANS برای تبدیل به رادیان استفاده کنید. 

بیشتر بخوانید
توابع پایه اکسل - تابع PI

توابع پایه اکسل - تابع PI

تابع PI مقدار ثابت هندسی π را بر می‌گرداند. این مقدار نشان دهنده نیم چرخش در سیستم زاویه برحسب رادیان است. ثابت π در بسیاری از فرمول‌های مربوط به دایره ظاهر می‌شود.

بیشتر بخوانید
توابع پایه اکسل - تابع  SUBSTITUTE

توابع پایه اکسل - تابع  SUBSTITUTE

تابع SUBSTITUTE نویسه‌های مورد نظر را در رشته متن معین با نویسه‌های مشخص شده جایگزین می‌کند.  برای مثال SUBSTITUTE ( "952-455-7865" , "-" ,"" ) = عبارت "9524557865" را بر می‌گرداند. خط تیره حذف شده است. SUBSTITUTE به حروف کوچک و بزرگ حساس است و از نویسه‌های خاص پشتیبانی نمی‌کند. 

بیشتر بخوانید
پیمایش در نقشه برداری

پیمایش در نقشه برداری

چنانچه تعدادی نقطه روی زمین ایجاد کرده و توسط خطوط فرضی این نقاط را به ترتیب به هم وصل کنید ، در این حالت یک چند ضلعی روی زمین ایجاد می‌شود. حال اگر با استفاده از روش‌های دقیق نقشه برداری طول اضلاع این چند ضلعی و همچنین همه زوایای رئوس آن اندازه گیری شود ، به این عمل پیمایش گویند.

بیشتر بخوانید