تابع PI مقدار ثابت هندسی π را بر می‌گرداند. این مقدار نشان دهنده نیم چرخش در سیستم زاویه برحسب رادیان است. ثابت π در بسیاری از فرمول‌های مربوط به دایره ظاهر می‌شود.

هدف تابع

مقدار ثابت π را محاسبه می‌کند

خروجی تابع

3/14159265358979

ترکیب تابع

= PI ()

ورودی تابع (مولفه‌ها‌)

این تابع هیچ مولفه‌ای نمی‌گیرد.

نحوه استفاده از تابع

تابع PI مقدار دقیق π را تا 15 رقم اعشار بر می‌گرداند. مقدار π نشان دهنده نیم چرخش در رادیان است و در بسیاری از فرمول‌های مربوط به دایره ظاهر می‌شود. تابع PI هیچ مولفه‌ای نمی‌گیرد.

مثال ها

تابع PI مقدار π را تا 15 رقم اعشار بر می‌گرداند.  

PI ()   // مقدار 3/14159265358979 بازگردانده می‌شود 

تابع PI

محیط دایره

ثابت π در بسیاری از فرمول های ریاضی مربوط به دایره ظاهر می‌شود.

فرمول محیط دایره  2πr  است. برای دایره‌ای با شعاع 3 واحد ، این فرمول در اکسل به صورت زیر است:

= 2 * PI() * 3   //   محیط دایره‌ای به شعاع 3 واحد بازگردانده می‌شود

مساحت دایره

ناحیه محصور شده توسط دایره‌ای به شعاع r با فرمول πr² تعریف می‌شود. 

با مقدار شعاع در سلول A1  این فرمول با تابع ()PI در اکسل به صورت زیر است:

 = PI () * A1 ^ 2

تبدیل رادیان به درجه

برای تبدیل زاویه‌ای که بر حسب π و به رادیان اندازه گیری می‌شود ، می‌توان از تابع DEGREES برای بدست آوردن زاویه مربوطه بر حسب درجه استفاده کرد:

= DEGREES ( PI() )   //   مقدار ° 180 بازگردانده می‌شود 

= DEGREES ( 2 * PI() )   //   مقدار ° 360 بازگردانده می‌شود 

لطفا دیدگاه خود را در کادر پایین با ما به اشتراک بگذارید.

آیا می‌خواهید:

  • برنامه‌های قدرتمند و انعطاف پذیر با اکسل ایجاد کنید.
  • فرصت های شغلی جدید کسب کنید.

کتاب‌های معرفی شده ، راهنمای گام به گام جامع و عملی برای افرادی است که (مانند شما) می‌خواهند به این اهداف برسند.

دیدگاه خود را بنویسید

*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!