توابع پایه اکسل - تابع TAN
اکسل برای مهندسین

توابع پایه اکسل - تابع TAN

تابع TAN تانژانت زاویه داده شده را بر حسب رادیان بر می‌گرداند. برای ارائه زاویه به TAN بر حسب درجه ، زاویه را در PI()/18[...]

توابع پایه اکسل - تابع COS
اکسل برای مهندسین

توابع پایه اکسل - تابع COS

تابع COS کسینوس یک زاویه بر حسب رادیان را برمی گرداند. برای ارائه زاویه به COS بر حسب درجه، از تابع RADIANS برای تبدیل ب[...]

توابع پایه اکسل - تابع SIN
اکسل برای مهندسین

توابع پایه اکسل - تابع SIN

تابع SIN سینوس زاویه را بر حسب رادیان بر می‌گرداند. برای ارائه زاویه به SIN بر حسب درجه ، زاویه را در PI()/180 ضرب کنید [...]

توابع پایه اکسل - تابع DEGREES 
اکسل برای مهندسین

توابع پایه اکسل - تابع DEGREES 

تابع DEGREES زاویه‌ای بر حسب رادیان دریافت و آن را به درجه تبدیل می‌کند. به عنوان مثال ، فرمول DEGREES ( PI() ) = مقدار [...]

توابع پایه اکسل - تابع RADIANS
اکسل برای مهندسین

توابع پایه اکسل - تابع RADIANS

تابع RADIANS زاویه را بر حسب درجه دریافت و آن را به رادیان تبدیل می‌کند. برای مثال RADIANS(180) = مقدار 3.1415 یا مقدار [...]

توابع پایه اکسل - تابع PI
اکسل برای مهندسین

توابع پایه اکسل - تابع PI

تابع PI مقدار ثابت هندسی π را بر می‌گرداند. این مقدار نشان دهنده نیم چرخش در سیستم زاویه برحسب رادیان است. ثابت π در بسی[...]

نویسه‌های خاص (Wildcard) 
اکسل برای مهندسین

نویسه‌های خاص (Wildcard) 

نویسه‌های خاص امکان تطبیق "فازی" روی متن در فرمول‌های اکسل را فراهم می‌کند.

توابع پایه اکسل - تابع  SUBSTITUTE
اکسل برای مهندسین

توابع پایه اکسل - تابع  SUBSTITUTE

تابع SUBSTITUTE نویسه‌های مورد نظر را در رشته متن معین با نویسه‌های مشخص شده جایگزین می‌کند.  برای مثال SUBSTITUTE ( "9[...]

توابع پایه اکسل - تابع REPLACE
اکسل برای مهندسین

توابع پایه اکسل - تابع REPLACE

تابع REPLACE نویسه‌های مشخص شده بر اساس موقعیت در یک رشته متنی معین را با یک رشته متنی دیگر جایگزین می‌کند. برای مثالR[...]

پیمایش در نقشه برداری
مهندسی

پیمایش در نقشه برداری

چنانچه تعدادی نقطه روی زمین ایجاد کرده و توسط خطوط فرضی این نقاط را به ترتیب به هم وصل کنید ، در این حالت یک چند ضلعی رو[...]