برنامه تحت اکسل محاسبه بار مرده ساختمان

محاسبه ﺣﺪاﻗـﻞ ﺑـﺎر ﻣـﺮده در ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎﻧﻬﺎ

شناسه: 1383 برند: مهندسی با اکسل گروه: بارگذاری

365,000 تومان

در این برنامه برای محاسبه حداقل بارمرده دیوارهای مختلف ، انواع سقف و راه پله از جداول ارائه شده در پیوست شماره 6-2 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان استفاده می‌شود و امکان افزودن مصالح جدید نیز در نظر گرفته شده است.

 • محاسبه حداقل بار مرده سازه طبق مبحث ششم مقررات ملی ویرایش98
 • رابط گرافیکی کاربرپسند
 • امکان چاپ و خروجی بصورت PDF

وضعیت: در حال فروش


بار های وارد بر ساختمان

بارهای اصلی وارد بر ساختمان ، شامل دو دسته بار‌های قائم و بارهای جانبی می‌باشد. بارهای قائم بارهایی است که در راستای ثقل زمین اعمال شده و از مهمترین آنها می‌توان به بارهای مرده ، زنده و بار برف اشاره کرد. بارهای جانبی در راستای افق به سازه اعمال شده و شامل بارهای زلزله و بار باد می‌باشد.

بارهای قائم وارد بر ساختمان

1. بارهای مرده

مطابق مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) ویرایش 98، ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺮده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وزن اﺟﺰاي داﺋﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﯿﺮ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ ، دﯾﻮارﻫﺎ ، ﮐﻒﻫﺎ،  ﺑﺎم، ﺳﻘﻒ، راهﭘﻠﻪ ﻧﺎزك ﮐﺎري، ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺑﺨـﺶﻫـﺎي ﺳـﻬﯿﻢ در اﺟـﺰاء ﺳـﺎزه‌اي و ﻣﻌﻤـﺎري. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﺛﻘال ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ در ردﯾﻒ اﯾـﻦ ﺑﺎرﻫـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

مطابق بند 6-3-6 مبحث ششم ، وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت از قبیل لوله‌های شبکه آب و فاضلاب  تجهیزات برقی ، گرمایشی ، تجهیزات تهویه‌ای و سیستم تهویه مطبوع باید به نحو مناسبی برآورد شده و در محاسبه بارهای مرده منظور شود. چنانچه احتمال اضافه شدن این نوع تجهیزات در آینده وجود داشته باشد وزن آنها نیز باید در نظر گرفته شود.

مطابق بند 6-3-2 مبحث ششم در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺮده، ﺑﺎﯾﺪ وزن واﻗﻌﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ و اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮم واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و ﯾﺎ ﺟﺮم واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﯿﻮﺳت شماره 6-2 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. 

در این برنامه برای محاسبه حداقل بارمرده دیوارهای مختلف ، انواع سقف و راه‌پله از جداول ارائه شده در پیوست شماره 6-2 مبحث ششم مقررات ملی استفاده می‌شود و امکان افزودن مصالح جدید نیز در نظر گرفته شده است. در صورت وجود اطلاعات معتبر جرم واحد حجم و یا جرم واحد سطح اجزای ساختمانی می‌توانید مقادیر آن را برای مصالح موجود در جدول تغییر دهید (سلول‌های زرد رنگ قابل تغییر است).

جدول جرم واحد حجم مصالح

1-1. تیغه ‌ها و دﯾﻮار ها 

طبق بند 6-3-3 مبحث ششم ویرایش 98 ، کلیه تیغه‌ها و دیوارها با وزن هر متر مربع سطح بیش از یک کیلو نیوتن بر متر مربع به عنوان بار مرده در محاسبات منظور می‌شود. در صورتی که هر متر مربع تیغه یا دیوار بین 1 تا 2 کیلو نیوتن بر متر مربع باشد , بار معادل تیغه را می‌توان به صورت بار گسترده یکنواخت بر مساحت کف اعمال نمود. وزن معادل بار مرده تیغه‌ها که بر مساحت هر فضا اعمال می‌شود از تقسیم وزن کل تیغه‌ها بر مساحت فضای مورد نظر به دست می‌آید. اما در هر صورت نباید کمتر از یک کیلو نیوتن بر متر مربع منظور شود. چنانچه وزن تیغه یا دیوار بیشتر از 2 کیلو نیوتن بر متر مربع باشد لازم است بار مرده تیغه یا دیوار در محل واقعی خود اعمال شود.

 وزن سایر جداکننده‌های سبک مطابق ضوابط بند 6-5-2-2 به شرح زیر در محاسبات منظور می‌شود:

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از جداکننده‌های داخلی با وزن هر متر مربع 1کیلونیوتن بر متر مربع ، با یا بدون جابجایی موقت آنها وجود دارد ، ﺑﺎﯾﺪ وزن آنها ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑه اﯾﻨﮑﻪ در نقشه‌ها ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ، منظور گردد.

 در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از جداکننده‌های ﺳﺒﮏ ، ﻧﻈﯿﺮ دﯾﻮارﻫﺎي ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ و ورق گچی با وزن هر متر مربع سطح کمتر از 0/4کیلو نیوتن بر متر مربع دیوار به کار برده می‌شود ، بار گسترده معادل وارد بر کف را باید حداقل 0/5 کیلو نیوتن بر متر مربع در نظر گرفت. در سایر موارد ، بار گسترده معادل وزن  جداکننده‌ها و تیغه‌ها بر کف را نباید کمتر از یک کیلو نیوتن بر متر مربع منظور نمود. بار گسترده معادل جداکننده‌ها در محاسبات جزو بار زنده محسوب می‌گردند اما در تعیین نیروی زلزله این بارها باید در محاسبه وزن موثر لرزه‌ای به بار مرده اضافه شود.

اﺳﺘﺜﻨﺎء: اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎر زﻧﺪه (L0) از 4 ﮐﯿﻠﻮﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎر زﻧﺪه جدا ﮐﻨﻨﺪه‌ها ﻧﯿﺴﺖ.

در ویرایش 98 مبحث ششم بار تیغه‌بندی به دو دسته کلی تقسیم شده است که برای تیغه‌ با وزن واحد سطح کمتر از 1 کیلو نیوتن بر متر مربع بار به صورت بار زنده و برای تیغه‌ با وزن واحد سطح بیشتر از 1 کیلو نیوتن بر متر مربع بار به صورت بار مرده اعمال می‌گردد. هر کدام از این دسته‌ها خود به دو گروه تقسیم شده‌اند یعنی برای بار تیغه‌ها 4 حالت مختلف خواهیم داشت 

نحوه محاسبه بار مرده تیغه ها و دیوارها

حالت اول

اگر وزن واحد سطح تیغه کمتر از 0/4 كيلونيوتن بر مترمربع باشد ، در این صورت بار به صورت گسترده سطحی زنده به کف اعمال می‌شود و مقدار آن برابر با حداکثر دو مقدار ، وزن واحد سطح کف ناشی از تیغه‌ها و 0/5 كيلونيوتن بر مترمربع است. وزن واحد سطح کف ناشی از تیغه‌ها از تقسیم مجموع وزن تیغه ها بر مساحت مفید طبقه حاصل می‌شود.

توجه: از مساحت طبقه سطح راه پله و نور‌گیر کسر خواهد شد.

حالت دوم

اگر وزن واحد سطح تیغه بین 0/4 و 1كيلونيوتن بر مترمربع باشد ، در این صورت نیز بار به صورت گسترده سطحی زنده به کف اعمال می‌شود و مقدار آن برابر با حداکثر دو مقدار وزن واحد سطح کف ناشی از تیغه‌ها و 1كيلونيوتن بر مترمربع است. 

حالت سوم

اگر وزن واحد سطح تیغه بین 1 و 2 كيلونيوتن بر مترمربع باشد ، در این صورت بار به صورت گسترده سطحی مرده به کف اعمال می‌شود و مقدار آن برابر با حداکثر دو مقدار ، وزن واحد سطح کف ناشی از تیغه‌ها و 1 كيلونيوتن بر مترمربع است.

 حالت چهارم

اگر وزن واحد سطح تیغه بیش از 2 كيلونيوتن بر مترمربع باشد ، در این صورت بار به صورت مرده و در موقعیت خود اعمال می شود.

نکته: اگر بار زنده کف از 4 كيلونيوتن بر متر مربع بيشتر باشد ، در این صورت بار زنده تیغه بندی در بار زنده طراحی لحاظ نمی‌شود.

در برنامه تحت اکسل تمام موارد فوق لحاظ شده است. کافی است ضخامت اجزای دیوار را مطابق تصویر مشخص کنید.

راهنمای درج ضخامت دیوار برای دیوارهای مختلف

نوع مصالح دیوار را مطابف تصویر زیر از لیست‌های کشویی انتخاب کنید 

انتخاب نوع مصالح اجزای دیوار از لیست کشویی

محاسبات بصورت خودکار انجام خواهد شد. نمایی از محیط برنامه ، قسمت محاسبه بار مرده دیوار‌ها را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

نمایی از محیط برنامه ، قسمت محاسبه حداقل بار مرده دیوار‌ها

 با کلیک دکمه PDF می‌توانید از برنامه با فرمت PDF خروجی بگیرید ، نمونه‌ای از خروجی برنامه در تصویر نشان داده شده است.

نمونه خروجیPDF حداقل بار مرده دیوارهای مختلف

با توجه به دتایل دیوارهای مختلف ساختمان ، وزن واحد سطح و ضخامت آنها را در جدول مربوطه وارد کنید.

وزن واحد سطح دیوارهای مختلف

نمونه‌هایی از محاسبه بار معادل تیغه (دیوار بین فضاهای داخلی) در تصویر زیرنشان داده شده است.

نمونه‌هایی از محاسبه بار معادل تیغه‌ها

در انتها بار دیوارهای مختلف به صورت خطی یکنواخت و برحسب مقدار نیرو بر واحد طول (kg/m) محاسبه می‌شود 

بار خطی دیوارهای مختلف

1-2. سقف ها 

ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻧﻘﺼﻲ ﻛـﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﺎزه وﺟﻮد دارد ( و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد زﻳﺎد ﭘـﻴﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ) ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ ﻳﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻴﺮ و ﺳﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺑﻪ آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮارد زﻳﺎدي ، ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﺎت و ﻳﺎ ﮔﺎم‌‌ﻫﺎي ﭘﻠﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮا ، ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﺪازه‌ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎ ﺷﺪه و دﻟﻴﻞ آن ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ ﻳﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻴﺮ و ﺳﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﺧﺘﻼف ﺑـﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﺑـﺮاي اﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﭼنین ﻣـﻮردي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ، ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻃﺮاح ﺳﺎزه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از ﺷـﺮوع ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ و اﺑﻌﺎد ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ و اﺑﻌﺎد ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺑﻮد ، ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر اﻋﻼم و ﺧﻮاﻫﺎن اﺻﻼح اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻗﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﺎزه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ اﺑﻌﺎد زﻳﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﻴﺮي آوﻳﺰ ﺗﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع اﺳﻜﻠﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد:

 • در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻛﻼف دار ، ﻳﻚ و دو ﻃﺒﻘﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘف:40 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ
 • در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻠﺰي 3 ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪﻫﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ: 40 ﺗﺎ 80 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ
 • در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎ 2 ﻃﺒﻘﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ: 50 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ
 • در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎ 3 ﻃﺒﻘﻪ و بیشتر ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ: 60 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ

ﺗﻮﺟﻪ: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزه داراي دﻫﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد ﺳﺘﻮن‌ﻫﺎ در ساختمان‌های فلزی ﻣﻌﻤـﻮﻻ اﺑﻌﺎد در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻨﺪان ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ در ﺳﺎزه‌ﻫـﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎد ﺳﺘﻮن‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت و ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ اﺑﻌﺎد اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﻠﺰي 3 و 4 ﻃﺒﻘـﻪ ﻋـﺪد 20 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ؛ در ﺳﺎزه‌ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ 2 ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻮن40 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و در ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ 3 و 4 ﻃﺒﻘﻪ 50 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و 5 و 6 ﻃﺒﻘﻪ 60 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

 ﺗﻮﺟﻪ: اﺑﻌﺎد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي فوق ﺻﺮﻓﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺪادي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺑـﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ‌داﻧﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺑﺤﺚ ﻃﺮاﺣﻲ ، ﻫﺮ ﺳﺎزه و ﺣﺘﻲ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪف از اراﺋﻪي اﻳـﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑـﻪ ﻫﻴﭻ وﺟـﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف زﻳﺎد اﻋﺪاد ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ، ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﻛـﺎر ، از ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻻزم اﺻﻼح ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه و ﻣﻌﻤﺎري ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺷﻮد و ﺑـﻪ ﻫﻨﮕﺎم اجرا ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ارﺗﻔﺎع ﮔﺎم ﭘﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ.

در برنامه برای محاسبه حداقل بارمرده انواع سقف نیز از جداول ارائه شده در پیوست شماره 6-2 مبحث ششم استفاده می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا ضخامت اجزای قسمت‌های مختلف تعیین می‌شود ، سپس با استفاده از مقدار و وزن هر جزء و یا وزن مخصوص و یا جرم مخصوص مواد ، وزن بار مرده سقف تعیین می‌شود.

در برنامه می‌توانید بار مرده سقف‌های زیر را ، هم برای طبقات و هم برای بام محاسبه کنید (نمایی از محیط برنامه را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید):
1.سقف تیرچه بلوک (با تیرچه تکی یا دوبل و انواع بلوک های بتنی ، سفالی و پلی استایرن)
2.سقف کرمیت (با تیرچه تکی یا دوبل و انواع بلوک های بتنی ، سفالی و پلی استایرن)
3.سقف دال بتنی
4. سقف کامپوزیت
5. سقف کرمیت کامپوزیت (با تیرچه تکی یا دوبل)
6.سقف عرشه فولادی
7. سقف یوبوت
8.سقف وافل دو طرفه
9. سقف وافل یک طرفه
10.سقف کوبیاکس (با قالب‌های کروی یا بیضوی شکل)
11. سقف طاق ضربی

نمایی از محیط برنامه ، قسسمت محاسبه بار مرده سقف کرمیت

کافی است ضخامت و مشخصات اجزای مختلف را مشخص کنید ، حداقل بار مرده سقف مورد نظر برای طبقات و بام به صورت خودکار محاسبه خواهد شد. برنامه همچنین شامل گزینه‌های زیر می‌باشد:

1. محاسبه ضخامت سقف
2.انتخاب پروفیل‌های استفاده شده (انواع تیرآهن و نبشی) از لیست کشویی
3. اعمال بار معادل گسترده تیغه‌ها
4.کم کردن وزن دال و تیرچه جهت اعمال بار به برنامه
5.امکان دریافت خروجیPDF جهت پرینت و استفاده در دفترچه محاسبات

نمونه‌ای از خروجی برنامه را در تصویر می‌توانید مشاهده کنید.

: نمونه ای از خروجی PDF حداقل بار مرده سقف کرمیت

نمونه ای از خروجی PDF حداقل بار مرده سقف وافل دو طرفه

نمونه ای از خروجی PDF حداقل بار مرده سقف وافل دو طرفه

1-3. راه پله ‌ها

ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻧﻘﺼﻲ ﻛﻪ در دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻳﺪه ﻣﻲ‌ﺷﻮد ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ و ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎرﮔﺬاري راهﭘﻠﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ راه ﭘﻠﻪ از اﺻﻠﻲ‌ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰا ﺳﺎزه ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺟﺮا و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ، ﺑار ﻣﺮده و زﻧﺪه زﻳادي ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲ‌ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﻮﻗﻊ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﺤﻞ ﻓﺮار ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ مضاعف به بار گذاری آن ﻻزم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

بارگذاری راه‌پله بتنی شامل دو نوع بار زنده و مرده می‌شود. بار زنده راه‌پله باری غیر دائمی است که در حین استفاده و یا بهره برداری از ساختمان به راه‌پله وارد می‌شود. بار مرده راه‌پله نیز شامل وزن اجزای دائمی ساختمان نظیر سازه راه پله ، سفت کاری ، نازک کاری ، پوشش ها و دیگر بخش‌های سهیم در اجزا سازه‌ای و معماری آن می‌شود. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بار زنده راهرو ها و راه پله ها را ۵ کیلونیوتن برمترمربع در نظرگرفته است. این بار به نوع سازه ربطی ندارد و برای هر دو نوع اسکلت فلزی و بتنی یکسان است. چرا که این بار بر اثر عبور افراد و اسباب از راه پله ایجاد می شود و به نوع مصالح مصرفی سازه راه پله مرتبط نیست.

توجه: با توجه به اینکه عمده طراحان با واحد کیلوگرم بر مترمربع کار می‌کنند با فرض g=10m/s2 بار زنده راه پله‌ها ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمربع می‌شود.


         5KN/m2 = 5000N/m2 = 500Kg/m2=

این عدد در جهت اطمینان نیست و با فرض g=9.81m/s2 بار زنده راه پله در جهت اطمینان ۵۱۰ کیلوگرم بر مترمربع می‌شود.

5KN/m2 = 5000 N/m2 = 509/68 Kg/m2 =

در برنامه بارمرده و زنده انواع راه پله‌های یک ، دو ، سه و چهار طرفه بتنی و فلزی براحتی قابل محاسبه است. نمایی از محیط برنامه و خروجی آن را در تصویر می‌توانید مشاهده کنید.

نمایی از محیط برنامه ، قسمت محاسبه حداقل بار مرده و زنده راه پله بتنی

نمایی از محیط برنامه ، قسمت محاسبه حداقل بار مرده و زنده راه پله بتنی

 نمونه‌ای از خروجی PDF حداقل بار مرده راه پله بتنی

نمونه‌ای از خروجی PDF حداقل بار مرده راه پله بتنی

آیا می‌خواهید:

 • برنامه‌های قدرتمند و انعطاف پذیر با اکسل ایجاد کنید.
 • فرصت های شغلی جدید کسب کنید.

کتاب‌های معرفی شده ، راهنمای گام به گام جامع و عملی برای افرادی است که (مانند شما) می‌خواهند به این اهداف برسند.

کتاب های آموزش اکسل پیشرفته

نسخه رایگان آزمایشی ندارد
نیاز به کد فعال سازی دارد
ماکرو دارد
حجم فایل 9/1 مگابایت
نسخه تک کاربره(قابل استفاده در یک ویندوز)
دستورالعمل کار با برنامه دارد
کیفیت و کارایی
پشتیبانی
ارزش خرید

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

موارد زیر را مرور کنید چنانچه سوال شما در بین آنها نیست، سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با هر خرید می توانید امتیاز خود را در باشگاه مشتریان افزایش داده و با امتیازات جمع شده  اعتبار خرید دریافت کنید.

 برای هر خرید امتیاز مشخصی دریافت می‌کنید و می‌توانید امتیازات را به کیف پول خود تبدیل کنید.

 امتیاز اینجا حکم پول نقد را دارد ولی تنها می‌توانید با آن محصول خریداری کنید.

 هر امتیاز 500 تومان ارزش دارد.

سایر روش های دریافت اعتبار خرید:

 • ثبت نام در سایت (دریافت 20000 تومان اعتبار خرید )
 • دعوت از دوستان (دریافت 3000 تومان اعتبار خرید)
 • ثبت دیدگاه (5000 تومان اعتبار خرید)