تابع REPLACE نویسه‌های مشخص شده بر اساس موقعیت در یک رشته متنی معین را با یک رشته متنی دیگر جایگزین می‌کند. برای مثالREPLACE("XYZ123" , 4 , 3 , "456" ) = عبارت "XYZ456" را بر می‌گرداند.

 هدف تابع

متنی را بر اساس موقعیت جایگزین کنید

 خروجی تابع

متن تغییر یافته 

ترکیب تابع

= REPLACE ( old_text , start_num , num_chars , new_text ) 

ورودی تابع (مولفه‌ها‌)

old_text – متنی که پردازش خواهد شد.
start_num – موقعیت عددی شروع نویسه برای جستجو.
num_chars - تعداد نویسه‌هایی که باید جایگزین شوند.
new_text - متنی که جایگزین متن قدیمی می‌شود. 

نحوه استفاده از تابع

تابع REPLACE نویسه‌های یک رشته متن را براساس موقعیت جایگزین می‌کند. تابع REPLACE زمانی مفید است که مکان متنی که باید جایگزین شود مشخص باشد یا به راحتی قابل تعیین باشد.

تابع REPLACE چهار مولفه جداگانه می‌گیرد. اولین مولفه ، old_text رشته متنی است که باید پردازش شود. مولفه دوم start_num موقعیت عددی متنی است که باید جایگزین شود. مولفه سوم ، num_chars تعداد نویسه‌هایی است که باید جایگزین شوند. آخرین مولفه ، new_text متنی است که برای جایگزینی استفاده می‌شود.

مثال ها

برای جایگزینی "C" با "D" در آدرس زیر: 

= REPLACE ( "C:\docs" , 1 , 1 , "D" )    //  بازگردانده می‌شود"D:\docs"  عبارت

جایگزینی 3 نویسه با شروع از نویسه 4:

= REPLACE ( "XYZ123", 4 , 3 , "456")    //  بازگردانده می‌شود "XYZ456" عبارت

می‌توانید با تعیین یک رشته خالی ("") برای new_text از تابع REPLACE برای حذف متن استفاده کنید. فرمول زیر از REPLACE برای حذف اولین نویسه از رشته "XYZ" استفاده می‌کند:

= REPLACE ( "XYZ" , 1 , 1 , "")    //   بازگردانده می‌شود "YZ" عبارت

مثال زیر 4 نویسه اول را حذف می‌کند:

= REPLACE ( "www.google.com" , 1 , 4 , "")    //  بازگردانده می‌شود "google.com" عبارت  

تابع REPLACE

توابع مرتبط

از تابع REPLACE برای جایگزینی متن با موقعیت معلوم در یک رشته متن استفاده کنید. از تابع SUBSTITUTE برای جایگزینی متن با جستجو در مواقعی که موقعیت مشخص نیست استفاده کنید. از تابع FIND یا SEARCH برای تعیین موقعیت متن خاص استفاده کنید.

یادداشت

  • برای حذف متن ، از یک رشته خالی ("") در مولفه new_text استفاده کنید.
  •  REPLACE چنانچه مولفه‌ num_chars یا start_num عدد مثبت نباشد خطای VALUE# را باز می‎‌گرداند.
  • REPLACE اعداد را نیز پردازش می‌کند ، اما نتیجه متن است.

لطفا دیدگاه خود را در کادر پایین با ما به اشتراک بگذارید.
آیا می‌خواهید:

  • برنامه‌های قدرتمند و انعطاف پذیر با اکسل ایجاد کنید.
  • فرصت های شغلی جدید کسب کنید.

کتاب‌های معرفی شده ، راهنمای گام به گام جامع و عملی برای افرادی است که (مانند شما) می‌خواهند به این اهداف برسند.

دیدگاه خود را بنویسید

*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!