تابع MID تعداد معینی از نویسه‌های میانی رشته متن ارائه شده را براساس موقعیت اولین نویسه استخراج می‌کند. برای مثال MID("apple" , 2 , 3) = نویسه‌های ppl را بر می‌گرداند.

هدف تابع

نویسه‌های داخل یک رشته متن را استخراج کنید

خروجی تابع

یک یا چند نویسه

ترکیب تابع


= MID (text , start_num , num_chars)

ورودی تابع (مولفه‌ها‌)

text - متنی که باید از آن استخراج شود.
start_num - محل اولین نویسه برای استخراج.
num_chars - تعداد نویسه‌هایی که باید استخراج شوند.

نحوه استفاده از تابع

تابع MID تعداد معینی از نویسه‌های میانی رشته متن ارائه شده استخراج می کند. MID سه مولفه می‌گیرد که همه آنها اجباری هستند. اولین مولفه (text) رشته متنی برای شروع است. مولفه دوم ، start_num ، موقعیت اولین نویسه برای استخراج است. مولفه سوم، num_chars ، تعداد نویسه‌هایی است که باید استخراج شود.

اگر num_chars از تعداد نویسه‌های موجود بیشتر باشد ، MID نویسه‌های باقیمانده را بر می‌گرداند.

مثال ها

برای استخراج متن با استفاده از تابع  MID ، تنها متن ، موقعیت شروع و تعداد نویسه‌هایی را که باید استخراج شود وارد کنید. فرمول های زیر نحوه استخراج یک ، دو و سه نویسه را با استفاده از تابع MID نشان می‌دهد:

= MID ("apple" , 1 , 1)   //   بازگردانده می‌شود a نویسه 
= MID ("apple" , 1 , 2)   //   بازگردانده می‌شود ap نویسه‌های 
= MID ("apple" , 1 , 3)   //   بازگردانده می‌شود app نویسه‌های 

فرمول زیر 3 نویسه از نویسه 5 به بعد را بر می‌گرداند:

= MID ("The cat in the hat" , 5 , 3)   //  بازگردانده می‌شود cat نویسه‌های 

فرمول زیر 3 نویسه از نویسه 16 به بعد را استخراج می‌کند:

= MID ("The cat in the hat" , 16 , 3)   //   بازگردانده می‌شود hat نویسه‌های 

اگر مولفه num_chars بزرگتر از نویسه‌های باقی مانده باشد ، MID همه نویسه‌‌های باقی مانده را بر می‌گرداند:

= MID ("apple" , 3 , 100)   //   بازگردانده می‌شود ple نویسه‌های 

MID می‌تواند اعداد را نیز ارزیابی کند ، اما نتیجه متن است:

= MID (12348 , 3 , 4)   //  نویسه 348 با فرمت متن بازگردانده می‌شود 

تابع MID

یک چالش مرتبط با MID نحوه ارائه موقعیت شروع متغیر است ، که با ترکیب MID با تابع FIND قابل انجام است. در برگه فوق ، هدف بازگرداندن نام خانوادگی است. برای انجام این کار، MID باید از نویسه بعد از خط فاصله (" ") شروع شود و تا انتهای رشته متن ادامه یابد. فرمول سلول B11 به شکل زیر است:

= MID (B11 , FIND ( " " , B11 ) + 1 , 30)

توابع مرتبط

از تابع MID برای استخراج نویسه‌های میانی رشته متن استفاده کنید. از تابع LEFT برای استخراج نویسه‌ها از سمت چپ رشته متن و از تابع RIGHT برای استخراج نویسه‌ها از سمت راست متن استفاده کنید. تابع LEN تعداد نویسه‌های رشته متن را به عنوان طول متن بر می ‌گرداند. از تابع FIND یا تابع SEARCH برای تعیین موقعیت شروع  یا پایان متغیر استفاده کنید.

نکته: در آخرین نسخه اکسل ، توابع جدیدتر مانند TEXTBEFORE ، TEXTAFTER و TEXTSPLIT تا حد زیادی عملیات متنی خاص را ساده و برخی از فرمول‌های سنتی را منسوخ کرده‌اند. 

یادداشت

  •  هر سه مولفه مورد نیاز و اجباری است.
  • فرمت خروجی MID همیشه متنی است.
  • MID می‌تواند اعداد را نیز ارزیابی کند، اما نتیجه متن است.
  •  MID هنگام استخراج نویسه‌ها، قالب بندی اعداد را نادیده می‌گیرد.
  • وقتی num_chars بزرگتر از متن باقی مانده باشد، MID همه نویسه‌های باقیمانده را بر می‌گرداند.

لطفا دیدگاه خود را در کادر پایین با ما به اشتراک بگذارید.
آیا می‌خواهید:

  • برنامه‌های قدرتمند و انعطاف پذیر با اکسل ایجاد کنید.
  • فرصت های شغلی جدید کسب کنید.

کتاب‌های معرفی شده ، راهنمای گام به گام جامع و عملی برای افرادی است که (مانند شما) می‌خواهند به این اهداف برسند.

دیدگاه خود را بنویسید

*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!